29 Eylül 2018 Cumartesi

Okuma Listesi

Aşağıdaki okuma listesi 7-8 yıl önce Mimar Sinan Sanat Tarihi öğrencileri için sitede yayımlanmıştı. Kontrol ettim siteyi ama listeyi bulamadım (http://www2.msgsu.edu.tr/msu/pages/252.aspx) Ne olur ne olmaz diye bir köşeye kaydetmişim. Not: Liste 2007 yılına kadar. 2007 yılı sonrası için ayrı bir liste hazırlayabilirim.
Camille Corot, Young Girl Reading, 1868

HERODOTOS, Heredot Tarihi, Remzi Kitabevi, ,İstanbul, 1991.
MUTLU, Belkıs, Efsanelerin İzinde, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayını: 29, İstanbul, 1965.
NEIL, William H., Dünya Tarihi, İmge Kitabevi, İstanbul, 2005.
ROSENBERG, Donna, Dünya Mitolojisi, İmge Kitabevi, 1998.
CHILDE, Gordon, Tarihte Neler Oldu? Alan Yayıncılık, İstanbul, 1995.
CHILDE, Gordon, Kendini Yaratan İnsan, Varlık Yayınları, İstanbul, 1996.
BLACK, Jeremy, GREEN Antony, Mezopotamya Mitolojisi Sözlüğü: Tanrılar, İfritler, Semboller, Aram Yayıncılık, İstanbul, 2003.
BOTTERO, Jean, Mezopatamya : Yazı, Akıl ve Tanrılar, Çev. Emin Özcan, Ayşen Er, Dost Kitabevi, Ankara, 2003.
KRAMER, Samuel, N., Tarih Sümer’de Başlar, Çev. Muazzez İlmiye Çığ, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankarar, 1998.
FREEMAN, Charles, Mısır, Yunan ve Roma: Akdeniz Uygarlıkları, Çev. Kemal Angı, Dost Kitabevi, Ankara, 2003.
AKURGAL, Ekrem, Anadolu Uygarlıkları, Net Yayıncılık, İstanbul, 1998.
AKTÜRE, Sevgi, Anadolu’da Bronz Çağı Kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1992.
BRYCE, Trevor, Hitit Dünyasında Yaşam ve Toplum, Dost Kitabevi, Ankara, 2003.
CANPOLAT, Fatma (Haz.), Boğazköy’den Karatepe’ye Hititbilim ve Hitit Dünyasının Keşfi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001.
DARGA, Muhibe, Hitit Sanatı, Akbank Yayınları, İstanbul, 1992.HERODOTOS, Heredot Tarihi, Remzi Kitabevi, ,İstanbul, 1991.
MUTLU, Belkıs, Efsanelerin İzinde, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayını: 29, İstanbul, 1965.
NEIL, William H., Dünya Tarihi, İmge Kitabevi, İstanbul, 2005.
ROSENBERG, Donna, Dünya Mitolojisi, İmge Kitabevi, 1998.
CHILDE, Gordon, Tarihte Neler Oldu? Alan Yayıncılık, İstanbul, 1995.
CHILDE, Gordon, Kendini Yaratan İnsan, Varlık Yayınları, İstanbul, 1996.
BLACK, Jeremy, GREEN Antony, Mezopotamya Mitolojisi Sözlüğü: Tanrılar, İfritler, Semboller, Aram Yayıncılık, İstanbul, 2003.
BOTTERO, Jean, Mezopatamya : Yazı, Akıl ve Tanrılar, Çev. Emin Özcan, Ayşen Er, Dost Kitabevi, Ankara, 2003.
KRAMER, Samuel, N., Tarih Sümer’de Başlar, Çev. Muazzez İlmiye Çığ, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankarar, 1998.
FREEMAN, Charles, Mısır, Yunan ve Roma: Akdeniz Uygarlıkları, Çev. Kemal Angı, Dost Kitabevi, Ankara, 2003.
AKURGAL, Ekrem, Anadolu Uygarlıkları, Net Yayıncılık, İstanbul, 1998.
AKTÜRE, Sevgi, Anadolu’da Bronz Çağı Kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1992.
BRYCE, Trevor, Hitit Dünyasında Yaşam ve Toplum, Dost Kitabevi, Ankara, 2003.
CANPOLAT, Fatma (Haz.), Boğazköy’den Karatepe’ye Hititbilim ve Hitit Dünyasının Keşfi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001.
DARGA, Muhibe, Hitit Sanatı, Akbank Yayınları, İstanbul, 1992.
ÇORUHLU, Y., Erken Devir Türk Sanatının ABC’si, Kabalcı Yay., İstanbul,1998
BelenItsky,  A.,Central Asia,Geneva,1968
BussaglI, M., Central Asian Painting from Afghanistan to Sinkiang,Geneva,1979  
Kantev, D., The Symbol of the Beast the Animal-Style Art of Eurasia,New York,1957
Diyarbekirli, N.,Hun Sanatı, İstanbul,1972
ANONİM,Türk Kültürü El Kitabı,İslamiyetten Önceki Türk Sanatı Hakkında Araştırmalar,C.II.,Kıs.Ia,İstanbul,1972
ESİN, E., İslamiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslama Giriş,İstanbul,1978
Fettich, N., ”Hunların Arkeolojik Hatıraları”,Attila ve Hunları(Çev.Şerif Boştav),Ankara,1982,s.195-225
ÇORUHLU, Y., ”Hun Sanatı”,Türkler (Edit:H.C.Güzel-K.Çiçek-S.Koca),C.12,Yeni Türkiye Yayınevi,Ankara,2002,s.54-76
ÖGEL, B., İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre,Ankara,1983(2.Baskı)
JETTMAR, K., Art of the Steppes,Methuen,Londra,1967
GRABAR, O.,İslam Sanatının Oluşumu,İstanbul,1988 YETKİN,
S. K., İslam Mimarisi,Ankara,1959
Seriyant, R.B., İslam Şehri,İstanbul,1992
MICHAEL, G., Architecture of the Islamic World,London,1991
HATTSEIN, M.,Islam Art and Architecture,ISBN 3-8290-2558-0
SÖZEN, M.,- TANYELİ, U.,Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü,İstanbul,1986
WölfflIn, H.,Sanat Tarihinin Temel Kavramları,İstanbul,1985
HASOL, D.,Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü,İstanbul,1975
ŞENEL, Alaeddin, İlkel Topluluktan Uygar Topluma, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2004.
ŞENEL, Alaeddin, Siyasi Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2004.
TANİLLİ, Server, Uygarlık Tarihi, Adam Kitabevi, İstanbul, 2000.
STRAUSS, Claude-Lévi, Yaban Düşünce, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2003.
STRAUSS, Claude-Lévi, Mit ve Anlam, İstanbul, 1990.
STRAUSS, Claude-Lévi, Din ve Büyü, Yol Yayınları, İstanbul, 1993.
STRAUSS, Claude-Lévi, Irk, Tarih ve Kültür, Metis Kitabevi, İstanbul, 1995.
Dersi Veren : Öğr. Gör. Dr. Zeki ÇOŞKUN
ÇORUHLU, y., Türk Mitolojisinin Anahatları,Kabalcı Yayınevi,İstanbul,2002.
Czaplicka,  A., Aboriginal Siberai a Study in Social Anthropology,Oxford,1914
ÇORUHLU, Y., Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi,İstanbul,1995
ElIade, M., Kutsal ve Dindışı,(Çev:M.Ali Kılıçbay),Ankara,1991
ElIade, M., Şamanizm İlkel Esrime Teknikleri (Çev:İ.Birkan),Ankara,1999
ESİN, E., Türk Kozmolojisine Giriş,Kabalcı Yay.,İstanbul,2003
HALIFAX, J., The Wounded Healer Shaman,Thames and Hudson Yay.,Londra,1982  
Holmberg V.(Harva),The Mythology of All Races Finno-Ugric-Siberian,New York,1964
ÖGEL, B.,Türk Mitolojsi (Kaynakları ve Açıklamaları İle Destanlar),CI,Ankara,1971
İNAN, A.,Tarihte ve Bugün Şamanizm-Materyaller-Araştırmalar,Ankara,1972
ERHAT, A.,Mitoloji Sözlüğü,Remzi Kitabevi
GRUMEL, P., Mitoloji Sözlüğü,Sosyal Yayınları
GRUMEL, P., Batı Mitolojisi,İmge Yayınları
GRUMEL, P., Ortadoğu Mitolojisi,İmge Yayınları
GRUMEL, P., Dünya Mitolojisi,İmge Yayınları
CÖMERT, B., Mitoloji ve İkonografi,Hacettepe Üniverstiesi,Ankara
Desi Veren: Doç. Dr. Gülgün Köroğlu
BELL, Clive, Uygarlık, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, 1998.
BONNARD, André, Antik Yunan Uygarlığı, 3 cilt, Evrensel Basım Yayın, İstanbul, 2004.
CAMPBELL, Joseph, Batı Mitolojisi, İmge Kitabevi, İstanbul, 1995.
CARPENTER, Thomas H., Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji, Homer Kitabevi, İstanbul, 2002.
FRIEDELL, Egon, Antik Yunan’ın Kültür Tarihi, Dost Kitabevi, Ankara, 2003.
KRANZ, Walter, Antik Felsefe, Sosyal Yay., İstanbul, 1994.
RICHTER, Gisela, Yunan Sanatı, Cem Kitabevi, İstanbul, 1977.
TULUNAY, Elif Tül, Etrüsk Sanatı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1992.
WHEELER, Mortimer, Roma Sanatı ve Mimarlığı, Homer Kitabevi, İstanbul, 2005.
SÖZEN, M.,- TANYELİ, U., Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü,İstanbul,1986.
WOLFFLIN, H., Sanat Tarihinin Temel Kavramları,İstanbul,1985.
HASOL, D., Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü,İstanbul,1975.
Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi.
ENEL, Alaeddin, İlkel Topluluktan Uygar Topluma, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2004.
ŞENEL, Alaeddin, Siyasi Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2004.
TANİLLİ, Server, Uygarlık Tarihi, Adam Kitabevi, İstanbul, 2000.
STRAUSS, Claude-Lévi, Yaban Düşünce, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2003.
STRAUSS, Claude-Lévi, Mit ve Anlam, İstanbul, 1990.
STRAUSS, Claude-Lévi, Din ve Büyü, Yol Yayınları, İstanbul, 1993.
STRAUSS, Claude-Lévi, Irk, Tarih ve Kültür, Metis Kitabevi, İstanbul, 1995.
ANONİM, Along The Ancient Silk Routes Central asian Art From The West Berlin State Museums, New York, 1982.
BELENITSKY, A., Central Asia, Geneva, 1968.
BUSSAGLI, M., Central Asian Painting From Afghanistan to Sinkiang, Geneva, 1979.
ÇORUHLU, Y., Erken Devir Türk Sanatı’nın ABC’si, İstanbul, 1998.
ÇORUHLU, Y., “Göktürk Devri Keramik Sanatı Üzerine Bir Deneme”, VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu ( 08-10 Nisan 2002) Bildiriler, (Ed. M. Denktaş-Y. Özbek-A. S. Arslan ), Kayseri 2002, s. 299-320.
ÇORUHLU, Y., “Göktürk Sanatı”, Türkler (Ed. H. C. Güzel-K. Çiçek-S. Koca ), C. IV, Ankara, 2002, s. 91-99.
ÇORUHLU, Y., “Göktürk Heykellerinin Özellikleri”, Uçuncu Min Jıldıktın Bosogosunda Turk Tsivilizatsiyası-Ötmuşu,Uçuru,Kelecegi- Üçüncü Bin Yılın Eşiğinde Türk Uygarlığı : Dünü-Bugünü-Yarını, Bişkek 2003, s.153-168.
ÇORUHLU, Y., “Göktürk Devri Kaya Resimlerine Bir Bakış”, XIV.Türk Tarih Kongresi Ankara 9-13 Eylül 2002 Kongreye Sunulan Bildiriler, C. III, Ankara 2006, s. 513-524.
ÇORUHLU, Y., “Göktürk Devrinden Bazı Heykeller Üzerine Düşünceler”, IX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 21-23 Nisan 2005 Bildiriler (Ed. H. Gündoğdu v.d. ), Erzurum 2006 , s. 171-188.
DİYARBEKİRLİ, N., “İslamiyetten Önceki Türk Sanatı”, Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, Ankara 1993.
DOSIMBAYEVA, A., Merke-Jetisu Türkilerinin Kiyeli Jeri- Merke-Sakralnaya Zemliya Tyurkov Jetısu- Merke-Sacred Space of The Zhetısu Turks, Taraz 2002.
ESİN, E., “İslamiyetten Evvel Orta Asya Türk Resim Sanatı”, Türk Kültürü El Kitabı, İslamiyetten Önceki Türk sanatı Hakkında Araştırmalar, C. II, Kıs. 1 a, İstanbul 1972, s. 182-243.
ESİN, E., “Burkan ve Mani Dinleri Çevresinde Türk Sanatı ( Doğu Türkistan ve Kansu’ da)”, Türk Kültürü El Kitabı, İslamiyetten Önceki Türk Sanatı Hakkında Araştırmalar, C. II, Kıs. 1 a, İstanbul 1972, s. 311-416 .
ESİN, E., İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi ve İslama Giriş, İstanbul 1978.
GRÜNWEDEL, A., Altbuddhistische Kunstaetten in Chinesich Turkistan, Berlin 1912.
GRYAZNOV, M. P., Southern Siberia, Geneva 1969.
HUDYAKOV, Yu. S. , Drevniye Tuyurki Na Yenisee, Novosibirsk 2004.
JETTMAR, K., Art of The Steppes, Londra 1967.
LE COQ, A. Von, Die Budhistische Spatantike in Mittel Asien, C. I – VII, Berlin 1922-28.
LE COQ, A. Von, Buried Treasures of Chinese Turkestan ( Çev. A. Barwell) , Londra 1928.
NOWGORODOWA, E., Alte Kunst Der Mongolei, Leipzig 1980.
ÖGEL, B., İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre, Ankara 1984 ( 2.baskı ).
RİCE, T. Talbot, Ancient Arts of Central Asia, Londra 1965.
STEİN, A., Serindia. Detailed Report of Exploration in Central Asia Westernmost China, C. I – IV, Oxford 1921.
STEİN, A. Innermost Asia, C. I – III, Oxford 1928.
GRABBAR, O., İslam Sanatının Oluşumu,İstanbul,1998
KUBAN, D., Divriği Mucizesi,İstanbul,1999
ÖNEY, G., İslam Mimarisinde Çini, İstanbul,1987
AKYÜREK, E., Ortaçağdan Yeniçağ’a Felsefe ve Sanat,Kabalcı,1998.  
KURAN, A., “Rönesans Sanatı ve Mimarisi: 16. Yüzyıl”, Osmanlı ve Batı’da Çağdaş Kültürün Oluşumu, 16-18. Yüzyıl, Metis Kitabevi, İstanbul, 1986, s.91-98.
MURRAY, P., The Architecture of the Italian Renaissance, Schocken Books, New York, 1970.
Panofsky, E., Gotik Mimarlık ve Skolastik Felsefe,Kabalcı Yayınevi,1998.
ROTH, M.L., Mimarlığın Öyküsü, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000, s.429-477.
DUBY, George, Ortaçağ İnsanları ve Kültürü, İmge Kitabevi
HUIZINGA, Johan, Ortaçağın Günbatımı, İmge Kitabevi
Doğu Batı Dergisi, Sayı 33, Ortaçağ Aydınlığı
LEE, Stephen J, Avrupa Tarihinden Kesitler, Dost Kitabevi.
Jenkins, R.J.H., Byzantium&Byzantinism,Cincinnati,1963
Rodlay, L., Byzantine Art and Archeology
EYİCE, S., Son Devir Bizans Mimarisi,İstanbul,1982
ALTUN, A., Anadolu’da Artuklu Devri Mimarisinin Gelişmesi, İstanbul, 1978
ALTUN, A., Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul, 1988
ASLANAPA, O., Anadolu’da İlk Türk Mimarisi, Ankara,1991
ASLANAPA, O., Türk Sanatı, İstanbul, 2003
SÖNMEZ, Z., Başlangıcından XVI.Yüzyıla Kadar Anadolu Türk-İslam Mimarisinde Sanatçılar, Ankara, 1989
SÜMER, F., Selçuklular Devrinde Doğu Anadolu’da Türk Beylikleri,Ankara,1998
ÇORUHLU, Y.,Türk İslam Sanatının ABC’si,Kabalcı Yayınevi,İstanbul,2000
ASLANAPA, O., Türk Sanatı,Remzi Kitabevi,İstanbul,1984
ASLANAPA, O., Türk Cumhuriyetlei Mimarlık Abideleri,Türksoy Yayını,Ankara,1996  
ALTUN, A., Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul, 1988
CEZAR, M., Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık,İstanbul,1997
HILL, Derek – Oleg Grabar, Islamic Architecture And Its Decoratıon A. D. 800-1500, Londra 1967.
HOAG, John D., Islamic Architecture, New York 1977.
POPE, A. Upham – P. Ackerman ( Edit. ) , A Survey of Persian Art From Prehistoric Times to the Present, C. II, Oxford-London-New York 1939.
Kafesoğlu, İ., Türk Milli Kültürü, İstanbul 1984.
Merçil, Erdoğan, Müslüman Türk Devletleri Tarihi,
Bosworth, E. İslam Devletleri Tarihi (kronoloji ve soykütüğü)
Türkler (İlgili makaleler)
Taşağıl, A. Göktürler I-II.
CAPELLE, Wilhelm, Sokrates’ten Önce Felsefe, Kabalcı Yayınevi.
KRANZ, Walter, Antik Felsefe, Sosyal Yayınları.
PRIENE, Ortaçağ’da Kentler
ŞENEL, Alaeddin, Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2004.
TANİLLİ, Server, Uygarlık Tarihi, Adam Kitabevi.
TANİLLİ, Server, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, III Cilt, Adam Kitabevi.
DUBY, George, Ortaçağda Entelektüeller, İmge Kitabevi.
FONTANA, Josep, Çarpıtılmış Geçmişe Ayna, Literatür Yayınları.
LEE, Stephen J, Avrupa Tarihinden Kesitler, Dost Kitabevi.
HOBSBAWN, Eric, İmparatorluk Çağı, İmge Kitabevi.
HOBSBAWN, Eric, Sermaye Çağı, İmge Kitabevi.
Toplumbilim Dergisi, Aydınlanma Özel Sayısı
Erdoğan Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi,
Bosworth, E. İslam Devletleri Tarihi (kronoloji ve soykütüğü)
Türkler (İlgili makaleler)
MEB, İslam Ans. (İlgili maddeler)
Türk Dünyası El Kitabı.
ASLANAPA, O., Yüzyıllar Boyunca Türk Sanatı (14. Yüzyıl), Ankara, 1997
DIEZ, E. – ASLANAPA, O ,Karaman Devri Sanatı, İstanbul, 1950
SÖZEN, M., Diyarbakır’da Türk Mimarisi, İstanbul, 1971
ALTUN, A., Kütahya’nın Türk Devri Mimarisi-Bir Deneme,Kütahya,İstanbul,1981
ACKERMAN, James S., Distance Points: Essays in Theory and Renaissance Art and Architecture, MIT Pres, Cambridge, Mass.
AKYÜREK, Engin, Ortaçağ’dan Yeniçağ’a Felsefe ve Sanat, Kabalcı Yayınları, İstanbul.
ALBERTI, Leon Battista, On Painting, Trans. Cecil Grayson, Penguin Classics, London.
BECK, James H., Italian Renaissance Painting, Könemann, Köln.
BERENSON, Bernhard, The Italian Painters of the Renaissance, Collins, London.
BLOCH, Ernst, Rönesans Felsefesi, Çev. Hüsen Portakal, Cem Yayınevi, İstanbul.
BLUNT, Anthony, Artistic Theory in Italy 1450-1600, Oxford University Pres, London.
BURKE, P., Rönesans, Babil Kitapları, İstanbul.
BURKE, Peter (2003), Avrupa’da Rönesans: Merkezler ve Çeperler, Çev. Uygar Abacı, Literatür, Yayıncılık, İstanbul.
Burckhardt Jacob, İtalya’da Rönesans Kültürü, II Cilt, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
CÖMERT, B., Giotto ve Sanatı.
CÖMERT, B., Mitoloji ve İkonografi, Ayraç Yayınları, Ankara.
FEBVRE, Lucien, Rönesans İnsanı, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara.
DEMİRİZ, Yıldız, Osmanlı Mimarisinde Süsleme I Erken Devir (1300-1453), İstanbul,1979.
MAHİR, Banu, “Osmanlı Sanatında Saz Üslubundan Anlaşılan”, Topkapı Sarayı Müzesi Yıllık 2, İstanbul, 1987, s.123-140.
MAHİR, Banu, Kanuni Döneminde Yaratılmış Yaygın Bezeme Üslubu Saz Yolu”, Türkiyemiz, Yıl:18, Sayı: 54, Şubat (1988), s.28-37.
ÖNEY, Gönül, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları, Ankara, 1988.
ATASOY, Nurhan –RABY, Julian, İznik Seramikleri, Londra, 1989.
ÖGEL, Semra, Anadolu’nun Selçuklu Çehresi, İstanbul, 1994.
DEMİRİZ, Yıldız, İslam Sanatında Geometrik Süsleme: Bir Envanter Denemesi, İstanbul, 2000.
BAĞCI, Serpil, “Osmanlı Mimarisinde Boyalı Nakışlar”, Osmanlı Uygarlığı, Yay.Haz.: Halil İnalcık-Günsel Renda, Ankara,  2004, s.737-759.
DEMİRİZ, Yıldız, Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler, İstanbul, 2005.
AHUNBAY, Zeynep; “Mimar Sinan’ın Eğitim Yapıları Medreseler, Darülkurralar, Mektepler”, Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1986.  
AYVANSARAYÎ, H.; Hadikat-ül Cevami; Cilt I-II, Matbaa-ı Âmire, İstanbul 1281.
CANTAY, Gönül; Osmanlı Külliyelerinin Kuruluşu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2002.
CANTAY, Gönül; “Sinan Külliyelerinde Kervansaray Planlaması”, II. Uluslararası Türk ve İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Cilt: II Mimar Sinan, İ.T.Ü. Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1986, s. 87-105.
CANTAY, Gönül; Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları No: 61, Ankara 1992.
CANSEVER, Turgut; İslâm’da Şehir ve Mimari, Timaş Yayınları, İstanbul 2006.
CEZAR, Mustafa; Tipik Yapılariyle Osmanlı Şehirciliğinde Çarşı ve Klasik Dönem İmar Sistemi, Mimar Sinan Üniversitesi Yayını no:9, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1985.
KUBAN, Doğan; 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, 100 Soruda Dizisi: 22, 4. Baskı, Gerçek Yayınvi, İsyanbul 1981.
KUBAN, Doğan; Bir Kent Tarihi İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 1996.
KUBAN, Doğan; İstanbul Yazıları, YEM Yayınları, İstanbul 1998.
NECİPOĞLU, Gülru; The Age of Sinan (Architectural Culture in The Otoman Empire), Reaktion Books Ltd., Hong Kong 2005.
ÖGEL, Semra; “Anıtsal Mimari ve Konut Arasındaki İlişkiler Yönünden Sinan Yapılarına Bir Bakış”,  Doğan Kuban’a Armağan, Eren Yayıncılık, İstanbul 1996.
Gombrich, E.H., Sanatın Öyküsü
Lynton, N.,Modern Sanatın Öyküsü
BATUR, E., Modernizmin Serüveni
TANINDI, Z., Türk Minyatür Sanatı,İstanbul,1996
RENDA, G., Osmanlı Minyatür Sanatı,İstanbul,2001
AHUNBAY, Zeynep; “Mimar Sinan’ın Eğitim Yapıları Medreseler, Darülkurralar, Mektepler”, Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1986.  
AYVANSARAYÎ, H.; Hadikat-ül Cevami; Cilt I-II, Matbaa-ı Âmire, İstanbul 1281.
CANTAY, Gönül; Osmanlı Külliyelerinin Kuruluşu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2002.
CANTAY, Gönül; “Sinan Külliyelerinde Kervansaray Planlaması”, II. Uluslararası Türk ve İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Cilt: II Mimar Sinan, İ.T.Ü. Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1986, s. 87-105.
CANTAY, Gönül; Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları No: 61, Ankara 1992.
CANSEVER, Turgut; İslâm’da Şehir ve Mimari, Timaş Yayınları, İstanbul 2006.
CEZAR, Mustafa; Tipik Yapılariyle Osmanlı Şehirciliğinde Çarşı ve Klasik Dönem İmar Sistemi, Mimar Sinan Üniversitesi Yayını no:9, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1985.
ÇEÇEN, Kazım, İstanbul’da Osmanlı Devri Su Tesisleri, İstanbul, 1979.
DEMİRALP, Yekta, Erken Dönem Osmanlı Medreseleri, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları / 2209, Osmanlı Eserleri Dizisi / 4, Ankara 1999.
GENİM, M. Sinan; “Sinan’ın Sivil Yapıları”, Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1986.
GRABAR, Oleg; İslâm Sanatının Oluşumu, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul 1988.
KUBAN, Doğan; 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, 100 Soruda Dizisi: 22, 4. Baskı, Gerçek Yayınvi, İsyanbul 1981.
KUBAN, Doğan; Bir Kent Tarihi İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 1996.
KUBAN, Doğan; İstanbul Yazıları, YEM Yayınları, İstanbul 1998.
NECİPOĞLU, Gülru; The Age of Sinan (Architectural Culture in The Otoman Empire), Reaktion Books Ltd., Hong Kong 2005.
ÖNGE, Yılmaz; “Koca Sinan’ın Hamamlarında Görülen Bir Yenilik Merkezî Kubbeli Örtü Sistemleri”, II. Uluslararası Türk ve İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Cilt: II Mimar Sinan, İ.T.Ü. Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1986, s.81-87.
ŞERİFOĞLU, Ö. Faruk; Su Güzeli İstanbul Sebilleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları No: 22, Prestij Matbaacılık, İstanbul 1995.  
TANMAN, Baha; “Sinan’ın Mimarisi İmaretler”, Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1986.  
BATUR, Enis (Der), Modernizmin Serüveni, Yapı Kredi Yayınları.
BENJAMIN, Walter, Pasajlar, Yapı Kredi Yayınları.
LYNTON, Norbert, Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi.
SMITH, Edward Lucie, Art Today, Phadion Press.
ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, 1974.
ŞENEL, Alaeddin, İlkel Topluluktan Uygar Topluma
ŞENEL, Alaeddin, Siyasi Düşünce Tarihi
TANİLLİ, Server, Uygarlık Tarihi
STRAUSS, Claude-Lévi, Yaban Düşünce
STRAUSS, Claude-Lévi, Mit ve Anlam
EAGLETON, Terry, Eleştiri ve İdeoloji
RIFAT, Mehmet, Göstergebilim, Yapı Kredi Yayınları,
YÜCEL, Tahsin, Yapısalcılık, Can Yayınları.
BELGE, Murat, Marksist Estetik
GRABAR, O.,İslam Sanatının Oluşumu,İstanbul,1988
YETKİN, S. KEMAL, İslam Mimarisi,Ankara,1959
Seriyant, R.B., İslam Şehri,İstanbul,1992
MIchael,G., Architecture of the Islamic World,London,1991
HattseIn, M., Islam Art and Architecture,ISBN 3-8290-2558-0
ÇORUHLU, Y.,Türk Mitolojisinin Anahatları,Kabalcı Yayınevi,İstanbul,2002
Czaplicka, A., Aboriginal Siberai a Study in Social Anthropology,Oxford,1914
ÇORUHLU, Y.,Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi,İstanbul,1995
Eliade, M., Kutsal ve Dindışı,(Çev:M.Ali Kılıçbay),Ankara,1991
Eliade, M., Şamanizm İlkel Esrime Teknikleri (çev:İ.Birkan),Ankara,1999
ESİN, E., Türk Kozmonolojisine Giriş,Kabalcı Yay.,İstanbul,2003
Halifax, J.,The Wounded Healer Shaman,Thames and Hudson Yay., Londra,1982
Holmberg, V.(Harva), The Mythology of All Races Finno-Ugric-Siberian,New York,1964
ÖGEL, B., Türk Mitolojsi (Kaynakları ve Açıklamaları İle Destanlar),CI,Ankara,1971
İNAN, A., Tarihte ve Bugün Şamanizm-Materyaller-Araştırmalar,Ankara,1972
ARTUN, Ali, Sanaçı Müzeleri, İstanbul, 2005
------ (Edit.),  Sanat Müzeleri 1, Müze ve Modernlik, İstanbul,  2006
------ (Edit.),  Sanat Müzeleri 2, Müze ve Eleştirel Düşünce, İstanbul, 2006
Tomur ATAGÖK (Edit.), Yeniden Müzeciliği Düşünmek, İstanbul ,1999
Nazan Yavuzoğlu-ATASOY, “Müzelerimizdeki Eğitime Yönelik Çalışmaların İrdelenmesi”, Kuruluşunun 150. Yılında Türk Müzeciliği Sempozyumu III Bildirileri, Ankara, 1997, 104-112.
-------,  “Müze Eğitiminde Yazili Gereçlerin Rolü”, 4. Müzecilik Semineri, Bildiriler, İstanbul, 1999, 51-52.
-------, “Çağdaş Eğitimde Müzenin İşlevi”, Yeniden Müzeciliği Düşünmek (Edit. T.Atagök) İstanbul, 1999, YTÜ Yayını, 147-153.
-------, “Müze Eğitiminde Etkin Bir Uygulama HANDS-ON ”, 5. Müzecilik Semineri,   
Bildiriler, İstanbul, 2001, 35-38.
-------,  “Müze Eğitiminde Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’den Bazı Örnekler”, 2000 Yılı Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferansları, Ankara, 2001, 15-21.
Sümer ATASOY, “Müzelerimizde Sergileme Sorunları” 4. Müzecilik Semineri, Bildiriler, İstanbul 1999, 51-52
Umberto ECO, “Bir Müze İçin Öneriler”, Sanat Dünyamız, S.18 / 53 (1993) 8-12
Rifat ERGEÇ, Müzeler ve Müzecilik, Gaziantep, 1995
AKÇURA, Gökhan, Ivır Zıvır Tarihi: Turizm Yıl Sıfır, İstanbul, 2002.
Türkiye’nin Turizm Değerleri, C.I-II, Ankara, 2000.
İstanbul Kültür-İstanbul Turizm I-II, İstanbul, 2006.
ARTUN, Ali, Sanaçı Müzeleri, İstanbul, 2005
------ (Edit.),  Sanat Müzeleri 1, Müze ve Modernlik, İstanbul,  2006
------ (Edit.),  Sanat Müzeleri 2, Müze ve Eleştirel Düşünce, İstanbul, 2006
Tomur ATAGÖK (Edit.), Yeniden Müzeciliği Düşünmek, İstanbul ,1999
Nazan Yavuzoğlu-ATASOY, “Müzelerimizdeki Eğitime Yönelik Çalışmaların İrdelenmesi”, Kuruluşunun 150. Yılında Türk Müzeciliği Sempozyumu III Bildirileri, Ankara, 1997, 104-112.
-------,  “Müze Eğitiminde Yazili Gereçlerin Rolü”, 4. Müzecilik Semineri, Bildiriler, İstanbul, 1999, 51-52.
-------, “Çağdaş Eğitimde Müzenin İşlevi”, Yeniden Müzeciliği Düşünmek (Edit. T.Atagök) İstanbul, 1999, YTÜ Yayını, 147-153.
-------, “Müze Eğitiminde Etkin Bir Uygulama HANDS-ON ”, 5. Müzecilik Semineri,   
Bildiriler, İstanbul, 2001, 35-38.
-------,  “Müze Eğitiminde Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’den Bazı Örnekler”, 2000 Yılı Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferansları, Ankara, 2001, 15-21.
Sümer ATASOY, “Müzelerimizde Sergileme Sorunları” 4. Müzecilik Semineri, Bildiriler, İstanbul 1999, 51-52
Umberto ECO, “Bir Müze İçin Öneriler”, Sanat Dünyamız, S.18 / 53 (1993) 8-12
Rifat ERGEÇ, Müzeler ve Müzecilik, Gaziantep, 1995
ATASOY, N., 17. ve 18. Yıllarda Avrupa Sanatı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, İstanbul, 1985.
HASOL, D., Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Yapı Endüstri Merkezi Yayını, İstanbul, 1998.
HAUSER, A., Sanatın Toplumsal Tarihi, Çev. Yıldız Gölönü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984.
KURAN, A., “Barok Sanatı ve Mimarisi”, Osmanlı ve Batı’da Çağdaş Kültürün Oluşumu 16.-18. Yüzyıl, Metis Kitabevi, İstanbul, 1986, s.99-106.
KURAN, A., “Osmanlı Sanatı’nda Batı’ya Yöneliş”, Osmanlı ve Batı’da Çağdaş Kültürün Oluşumu 16.-18. Yüzyıl, Metis Kitabevi, İstanbul, 1986, s.307-312.
PEVSNER, N., Avrupa Mimarlığı, Cem Yayınevi, İstanbul, 1977.
ROTH, M.L., Mimarlığın Öyküsü, Çev. Ergün Akça, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000.
TOMAN, R., Baroque, Könemann, Köln, 1998.
YETKİN, S.K., Barok Sanat, Cem Yayınevi, İstanbul, 1977.
JENKINS, R.J.H., Byzantium&Byzantinism,Cincinnati,1963
RODLAY, L., Byzantine Art and Archeology
EYİCE, S.,Son Devir Bizans Mimarisi,İstanbul,1982
ALTUN, A., Anadolu’da Artuklu Devri Mimarisinin Gelişmesi,İstanbul,1978
ALTUN, A., Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul, 1988
ASLANAPA, O., Anadolu’da İlk Türk Mimarisi, Ankara, 1991
ASLANAPA, O., Türk Sanatı,İstanbul,2003
SÖNMEZ, Z., Başlangıcından XVI.Yüzyıla Kadar Anadolu Türk-İslam Mimarisinde Sanatçılar, Ankara,1989
SÜMER, F., Selçuklular Devrinde Doğu Anadolu’da Türk Beylikleri,Ankara,1998
ÇORUHLU, Y., Türk İslam Sanatının ABC’si, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000
ASLANAPA, O., Türk Sanatı,Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984  ASLANAPA, O., Türk Cumhuriyet Mimarlık Abideleri,Türksoy Yayını, Ankara, 1996
ALTUN, A., Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet,İstanbul,1988
CEZAR, M.,Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık,İstanbul,1997
HILL, Derek – Oleg Grabar, Islamic Architecture And Its Decoratıon A. D. 800-1500, Londra 1967.
HOAG, John D., Islamic Architecture, New York 1977.
POPE, A. Upham – P. Ackerman ( Edit. ) , A Survey of Persian Art From Prehistoric Times to the Present, C. II, Oxford-London-New York 1939.
CAPELLE, Wilhelm, Sokrates’ten Önce Felsefe, Kabalcı Yayınevi.
KRANZ, Walter, Antik Felsefe, Sosyal Yayınları.
PRIENE,H. Ortaçağ’da Kentler
ŞENEL, Alaeddin, Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları.
TANİLLİ, Server, Uygarlık Tarihi, Adam Kitabevi.
TANİLLİ, Server, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, III Cilt, Adam Kitabevi.
DUBY, George, Ortaçağda Entelektüeller, İmge Kitabevi.
FONTANA, J., Çarpıtılmış Geçmişe Ayna, Literatür Yayınları.
SEVİN, VELİ, Arkeolojik Kazı Sistemi El Kitabı, İstanbul 1999.
ÇORUHLU, Y., ”Türk-Çin Sanatı İlişkileri”,W.Eberhard,Çin Simgeleri Sözlüğü,Kabalcı Yayınevi, İstanbul,1989
SIckman, L. – Soper, A., The Art and Architecture of China,Penguin Books,Tennesse Rowson, J., Ancient China Art and Archaleogy,British Museum Pub,London,1980
SullIvan, M., An Introduction to Chinese Art,Faber and Faber,London,1961
BLUNDEN, C.–ELVİN, M., Çin Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi
TUNALI, İ., Estetik  
TİMUÇİN, A., Estetik
ECO, U., Ortaçağ’da Güzellik ve Sanat  
PLATON, Ion, Şölen,Timaios
ARİSTOTELES, Metafizik
ALEXANDER, J.J.G., The Decorated Letter, Braziller, New York, 1978.
DEMUS, O., Byzantine Art and the West, New York University Press, 1970.
KAHLER, H.& Mango, C., Hagia Sophia, New York, 1967.
MAGUIRE, H., Art and Eloquence in Byazntium, Princeton University Press, 1981.
RUNCIMAN, S., Byzantine Style and Civilization, Penguin Books, 1975.
AKYÜREK, Engin, Kariye, Kabalcı Kitabevi, 1996.
ASLANAPA, OKTAY, Osmanlı Devri Mimarisi. İstanbul 1986.
AYVERDİ, E.H., Osmanlı Mimarisinde Çelebi ve II. Sultan Murat Devri. c.2, İstanbul 1989.
BARKAN, Ö.LÜTFÜ, “Şehirlerin teşekkül ve inkişaf tarihi bakımından Osmanlı İmparatorluğu’nda  imaret sitelerinin kuruluşu ve işleyiş tarzına ait araştırmalar”, İktisat Fakültesi Mecmuası, XXIII/1-2, (İstanbul 1962-63), s.239-296.  
CEZAR, MUSTAFA, Tipik Yapılarıyla Osmanlı Şehirciliğinde Çarşı ve Klasik Dönem İmar Sistemi, İstanbul 1985.
EMİR, SEDAT, Erken Osmanlı Mimarlığında Çok-İşlevli Yapılar : Kentsel Kolonizasyon Yapıları Olarak Zaviyeler I. Öncül Yapılar : Tokat Zaviyeleri, c.1, İstanbul 1994.
EYİCE, S., “İlk Osmanlı devrinin dinî-içtimaî bir müessesesi : zaviyeler ve zaviyeli camiler”, İ.Ü.İktisat Fakültesi Mecmuası, XXIII/1-2, (1962-1963), s.1-80.  
BRAUDEL, Fernand, Maddi Uygarlık, Ekonomi ve Kapitalizm XV-XVIII. Yüzyıllar, Dünyanın Bütün Zamanları, İmge Kitabevi
BRAUDEL, Fernand, Maddi Uygarlık, Ekonomi ve Kapitalizm XV-XVIII. Yüzyıllar, Gündelik Hayatın Yapıları, İmge Kitabevi
BRAUDEL, Fernand, Maddi Uygarlık, Ekonomi ve Kapitalizm XV-XVIII. Yüzyıllar, Mübadele Oyunları, İmge Kitabevi.
DELEUZE, Gilles, Kıvrım Leibniz ve Barok, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 2006.
ÖNDİN, Nilüfer, Biçim Sorunu Varlıkta, Bilgide ve Sanatta, İnsancıl Yayınları.
SHINER,Larry, Sanatın İcadı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2004.
ATASOY, N., 17. ve 18. Yıllarda Avrupa Sanatı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, İstanbul, 1985.
HAUSER, A., Sanatın Toplumsal Tarihi, Çev. Yıldız Gölönü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984.
TOMAN, R., Baroque, Könemann, Köln, 1998.
YETKİN, S.K., Barok Sanat, Cem Yayınevi, İstanbul, 1977.
ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı, İstanbul, 2005.
ALTUN, Ara (Haz.), Osmanlı’da Çini ve Seramik Öyküsü, İstanbul, 1998.
BAĞCI, Serpil, “Osmanlı Mimarisinde Boyalı Nakışlar”, Osmanlı Uygarlığı 2 (Yay. Haz. Halil İnalcık, Günsel Renda), Ankara, 2004, s.736-759.
DEMİRİZ, Yıldız, Osmanlı Mimarisinde Süsleme I, Erken Devir (1300-1453), İstanbul, 1979.
DEMİRİZ, Yıldız, İslam Sanatında Geometrik Süsleme: Bir Envanter Denemesi, İstanbul, 2000.
ÖGEL, Semra, Anadolu Selçukluları’nın Taş Tezyinatı, Ankara, 1987.
ÖZBEK, Yıldıray, Osmanlı Beyliği Mimarisinde Taş Süsleme (1300-1453), Ankara, 2002.
YETKİN, Şerare, Anadolu’da Türk Çini Sanatının Gelişimi, İstanbul, 1986.
İNAL, G., Türk Minyatür Sanatı “Başlangıcından Osmanlıya Kadar”, Ankara, 1995
CEZAR, Mustafa, Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, 2 cilt, Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim, Spor ve Sağlık Vakfı Yayını, İstanbul, 1995.
GERMANER, S.-İNANKUR, Z., Oryantalistlerin İstanbulu, Türkiye İş Bankası Yayını, İstanbul, 2002.
GERMANER, S., “Batı Tarzı Resmin Osmanlı Yaşamına Katılışı ve Yarattığı Ortamlar”, 19. Yüzyıl İstanbulunda Sanat Ortamı, Habitat II’ye Hazırlık Sempozyumu, 14-15 Mart 1996, Bildiriler, İstanbul, 1996, s.129-137.
RENDA, G.-EROL, T. vd, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, 4 Cilt, Tiglat Yayınevi, İstanbul, 1980.
RENDA, G., “Resim ve Heykel”, Osmanlı Uygarlığı 2 Cilt, T.C. Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 2004, s.933 vd.
RENDA, G., “Sanatta Etkileşim”, Osmanlı Uygarlığı 2 Cilt, T.C. Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 2004, s.1091-1121.
TANSUĞ, S., Çağdaş Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1986.
GERMANER, S.,18.Yüzyıl Avrupa Sanatı, Kabalcı Kitabevi, İstanbul, 1995.
Art in Theory 1648-1815, Blackwell Publishers, Oxford, 1998.
LEVEY, Michael, Painting and Sculpture in France 1700-1789, Penguin Books, 1972.
JARASSE, Dominique, Rococo to Revolution, Thames and Hudson, London.
NOVOTNY, Fritz, Painting and Sculpture in Europe, 1780-1880, Penguin Books, Middlesex, 1992.
JONES, Stephen, The Eighteenth Century, Cambridge University Press, Cambridge, 1985.
AKAY, Ali (tüm kitapları)
ALBERRO, Alexander ve STIMSON (ed), Blake Conceptual Art: A Critical Anthology (The MIT Press: Cambridge Massachusetts ve Londra İngiltere, 2000)
CONRAD, Peter Modern Times, Modern Places: Life & Art in the Late 20th Century (Thames and Hudson: Londra, 1998)
FERNIE, Eric (ed) Art History and Its Methods (Phaidon: London 1995)
FRASCINA, Francis ve HARRIS, Jonathan (ed), Art in Modern Culture (Phaidon, London, 1992)
FERGUSON, Russel et.al. (ed) Discourses: Conversations in Postmodern Art and Culture (The New Museum of Contemporary Art and The MIT Press: New York, Cambridge Massachusetts ve Londra, İngiltere, 1993)
FOSTER, Hal The Return Of The Real: The Avant-Garde At The End Of The Century (The MIT Press: Cambridge Massachusetts ve Londra İngiltere, 1999)
HARRISON, Charles ve WOOD, Paul (ed) Art in Theory 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas (Blackwell: Oxford UK ve Cambridge USA, 2002)
JONES, Amelia Body Art: Performing the Subject (University of Minnesota Press: Minneapolis ve Londra, 1998)
MIRZOEFF, Nicholas (ed) The Visual Culture Reader (Second Edition) (Routledge: Londra ve New York, 2002)
PHELAN, Peggy Unmarked. The Politics of Performance (Routledge: Londra ve New York, 1993)
POLLOCK, Griselda, Differencing the Cannon: Feminist Desire and the Writings of Art Histories (Routledge: Londra, 1999)
POLLOCK, Griselda Looking Back to the Future: essays on art, life and death (G+B Arts International: Amsterdam 2001)
PREZIOSI, Donald (ed) The Art of Art History: A Critical Anthology (Oxford University Press: Oxford ve New York, 1998)
RECKITT, Helena ve PHELAN, Peggy (ed) Art and Feminism (Phaidon: Londra ve New York, 2001)
ROGOFF, Irit, Terra Infirma, Geography’s Visual Culture (Routledge: Londra ve New York, 2000)
STILES, Kristine ve SELZ, Peter (ed) Theories and Documents of Contemporary Art: A Sourcebook of Artists’ Writings (University of California Press: Berkeley Los Angeles ve Londra, 1996)
WOOD, Paul et.al. Modernism in Dispute: Art since the Forties (Yale University Press New Haven ve Londra, 1993)
BENEVOLO, L., Modern Mimarlığın Tarihi, 1. Cilt, Çev. Atilla Tokatlı, Çevre Yayınları, İstanbul, 1981.
CEZAR, M., Sanatta Batı’ya Açılış ve Osman Hamdi, 2 Cilt, Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim, Spor ve Sağlık Vakfı Yayını, İstanbul, 1995.
CONNOR, S., Postmodernist Kültür, Çev. Doğan Şahiner, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2005, s.108-123.
JORDAN, F., Western Architecture, Thames and Hudson, Singapore, 1991.
ROTH, M.L, Mimarlığın Öyküsü, Çev. Ergün Akça, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000, s.559-667.
SÖZEN, M., Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1996.
EAGLETON, Terry, Eleştiri ve İdeoloji
RIFAT, Mehmet, Göstergebilim, Yapı Kredi Yayınları.
YÜCEL, Tahsin, Yapısalcılık, Can Yayınları.
BELGE, Murat, Marksist Estetik
İNAL, Güner, Türk Minyatür Sanatı, Ankara, 1995.
ÇAĞMAN, Filiz, Zeren Tanındı, Topkapı Sarayı İslam Minyatürleri, İstanbul, 1979.
SÜMER, Faruk, Karakoyunlular Başlangıcından Cihanşah’a Kadar, Ankara, 1967.
AKA, İsmail, Timurlular, Ankara, 1995.
İPŞİROĞLU, M. Ş. İslâmda Resim Yasağı ve Sonuçları, İstanbul, 1973.
ÖZERGİN, M. K., “Temürlü Sanatına Ait Eski Bir Belge: Tebrizli Cafer’in Bir Arzı,” Sanat Tarihi Yıllığı, 6,  İstanbul, 1976, s.471-516
AHUNBAY, Zeynep; “Mimar Sinan’ın Eğitim Yapıları Medreseler, Darülkurralar, Mektepler”, Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1986.  
AYVANSARAYÎ, H.; Hadikat-ül Cevami; Cilt I-II, Matbaa-ı Âmire, İstanbul 1281.
CANTAY, Gönül; Osmanlı Külliyelerinin Kuruluşu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2002.
CANTAY, Gönül; “Sinan Külliyelerinde Kervansaray Planlaması”, II. Uluslararası Türk ve İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Cilt: II Mimar Sinan, İ.T.Ü. Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1986, s. 87-105.
CANTAY, Gönül; Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları No: 61, Ankara 1992.
CANSEVER, Turgut; İslâm’da Şehir ve Mimari, Timaş Yayınları, İstanbul 2006.
CEZAR, Mustafa; Tipik Yapılariyle Osmanlı Şehirciliğinde Çarşı ve Klasik Dönem İmar Sistemi, Mimar Sinan Üniversitesi Yayını no:9, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1985.
KUBAN, Doğan; 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, 100 Soruda Dizisi: 22, 4. Baskı, Gerçek Yayınvi, İsyanbul 1981.
KUBAN, Doğan; Bir Kent Tarihi İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 1996.
KUBAN, Doğan; İstanbul Yazıları, YEM Yayınları, İstanbul 1998.
NECİPOĞLU, Gülru; The Age of Sinan (Architectural Culture in The Otoman Empire), Reaktion Books Ltd., Hong Kong 2005.
ÖGEL, Semra; “Anıtsal Mimari ve Konut Arasındaki İlişkiler Yönünden Sinan Yapılarına Bir Bakış”,  Doğan Kuban’a Armağan, Eren Yayıncılık, İstanbul 1996.
AKSÜĞÜR, İpek Duben,Türk Resmi ve Eleştirisi 1900-1950, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007.
ARTUN, Deniz, Paris’ten Modernlik Tercümeleri, İletişim Yayınları, 2007.
ATAGÖK, Tomur, Cumhuriyetten Günümüze Kadın Sanatçılar, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1993.
BERK, Nurullah, Türkiye’de Resim, Güzel Sanatlar Akademisi Neşriyatı, İstanbul, 1943.
BERK, Nurullah, Sanat Konuşmaları, İstanbul: A. B. Neşriyatı, 1943.
BERK, Nurullah, Ustalarla Konuşmalar, Ankara, Ankara Sanat Yayınları, 1971.
BERK, Nurullah, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Akbank Yayınları, İstanbul, 1972.
BERK,N.-GEZER,H., Elli Yılın Resim ve Heykeli, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 1973.
CEZAR, Mustafa, Güzel Sanatlar Eğitiminde 100 Yıl, Mimar Sinan Üniversitesi Yayını:3, İstanbul, 1983.
CEZAR, Mustafa, Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, Erol Kerim Aksoy Vakfı Yayınları, İstanbul, 1995.
EDHEM, Halil, Elvah-ı Nakşiye Koleksiyonu, (1924), Günümüze Uyarlayan, Gültekin Elibal, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1970.
ELİF,Naci, (1933), On Yılda Resim:1923-1933, İstanbul, 1933.
GÖREN, Ahmet Kamil, "Académie Julian ve Diğer Özel Atölyeler", Antik Dekor, 34:92-96.
KAPTANA, Melda, Maya ve Adalet Cimcoz, Yenilik Basımevi, İstanbul, 1972.
LHOTE, André, "Sanat ve Gerçek",Çev.Yüksel Dumer, Yeditepe, 6, 1 Kasım:7.
LHOTE, André, "Sanat ve Gerçek",Çev.Yüksel Dumer, Yeditepe, 7:7.
LHOTE, André, Sanatta Değişmeyen Plastik Değerler, Çev. Kaya Özsezgin, İmge Yayınları, İstanbul.
MARDİN, Şerif, Türk Modernleşmesi-Makaleler:4, Ankara: İletişim Yayınları, 1991.
ÖNDİN, Nilüfer, Cumhuriyetin Kültür Politikaları ve Sanat 1923-1950, İnsancıl Yayınları, İstanbul, 2003.
YAMAN, Zeynep Yasa, 1930-1950 Yılları Arasında Kültür ve Sanat Ortamına Bir Bakış:d Grubu, yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Ankara, 1992.
TANSUĞ, Sezer, Çağdaş Türk Sanatı,Remzi Kitabevi, İstanbul, 1986.
İNANKUR, Z., 19.Yüzyıl Avrupasında Resim ve Heykel Sanatı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
CLAUDON, F., Romantizm Sanat Ansiklopedisi,Remzi Kitabevi.
Cassou, J., Sembolizm Sanat Ansiklopedisi,Remzi Kitabevi.
Rosenblum, R. -  JANSON, H.W., Art of the Nineteenth Century,Thames And Hudson, London, 1975.
EISENMAN, S., Nineteenth Century art,Thames and Hudson, London, 1994.
ROSEN, Charles- ZERNER, Henri, Nineteenth Century Art: A Critical History, Faber and Faber, London, 1984.
CLARK, Kenneth, The Romantic Rebellion, Futura Publications, London, 1976.
HAMILTON, George Heard, Painting and Sculpture in Europe, 1880-1940, Penguin Books, Middlesex, 1989.
FRASCINA, Francis- BLAKE, Nigel, vd., Modernity and Modernism: French Painting in the Nineteenth Century, Yale University Press, New Haven, 1993.
Art in Theory: 1815-1900, Blackwell Publishers, Oxford, 1998.
NOCHLIN, Linda, The Politics of Vision, Thames and Hudson, London, 1991.
EITNER, Lorenz, 19th Century European Painting, Westview Press, Oxford, 2002.
VAUGHAN, William, Romanticism and Art, Thames and Hudson, London.
CARRASAT, Patricia Fride- MARCADE, Isabella, Movements in Painting, Chmabers Art Library, 2005.
TUFFELLI, Nicole, 19th Century French Art: 1848-1905, Chambers Art Library, 2005.
REYNOLDS, Donald, The Nineteenth Century, Cambridge University Press, Cambridge, 1985.
PARINAUD, André, Barbizon: Les Origines de L’Impressionisme, Bonfini, Paris, 1994.
GIBSON, Michael, The Symbolists, Harry, N. Abrams, New York, 1988.
REWALD, John, The History of Impressionism, The Museum of Modern Art, New York, 1990.
THOMSON, Belinda, Impressionism: Origins, Practice, Reception, Thames and Hudson, London.
DENVIR, Belinda (Ed.), The Impressionists at First Hand, Thames and Hudson, London.
AFYONCU, Erhan, “XVI.Yüzyılda Hassa Mimarları”, Prof.Dr.İsmail Aka Armağanı, İzmir 1999, s. 207-216.
AFYONCU, Fatma, XVII. Yüzyılda Hassa Mimarları Ocağı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001.
Ahmet Refik, Türk Mimarları, (Yay. Hazl. Z. Sönmez), Sander Yayınları, İstanbul 1977.
BARKAN, Ömer L., Süleymaniye Camii ve İmareti İnşaatı I-II (1450-1457), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1972.
SÖNMEZ, Zeki, “Osmanlı Mimarisinin Gelişiminde Hassa Mimarlar Ocağı’nın Yeri, Örgütlenme Biçimi ve Faaliyetleri”, Osmanlı-Kültür ve Sanat, Cilt: 10, Yeni Türkiye Yayınları, İstanbul 1999, s. 184-189.
TURAN, Şerafettin, “Osmanlı Teşkilatında Hassa Mimarları”, DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı: 1/1, Ankara 1964, s.157-200.
YAZICI, Nurcan, Osmanlılarda Mimarlık Kurumunun Evrimi ve Tanzimat Dönemi Mimarlık Ortamı, MSGSÜ. SBE. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2007.
Journal of Visual Culture, Vol.2, No.1, April 2003.
Journal of Visual Culture, Vol.2, No.2, August 2003.
MIRZOEFF, Nicholas (ed.), Visual Culture Reader (Routledge: London ve New York, 1998).
MIRZOEFF, Nicholas, An Introduction to Visual Culture (Routledge: London ve New York, 1999).
ROGOFF, Irit, Terra Infirma, Geography’s Visual Culture (Routledge: London ve New York, 2000).
SAYBAŞILI, Nermin, ‘Giriş’, Toplumbilim Görsel Kültür Özel Sayısı, Haziran 2007.
Visual Culture Questionnaire’, October, No.77, Summer 1996